Regulamin klubu

REGULAMIN OXY GYM KLUB Z DNIA : 1 LIPCA 2019 ROKU
I. POSTANOWIENIE OGÓLNE
1. Regulamin Klubu OXY GYM przy ulicy Kochanowskiego 20 w Nowym Sączu (zwanego dalej „Klubem”) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego. Regulamin Klubu (,,Regulamin”) określa prawa i
obowiązki stron umowy członkowskiej (,,Umowy Członkowskiej”) osób korzystających z jednorazowych karnetów uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (,, Klient”), a także wszystkich osób trzecich
przebywających na terenie Klubu (,, Osoba”).
2. Członkiem Klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, której stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie. Osoba niepełnoletnia, która
ukończyła 16 rok życia i nie zostata catkowicie ubezwtasnowolniona, może korzystać z ustug Klubu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych na podstawie oświadczenia podpisanego w obecności
pracownika Klubu.
3. Z ustug Klubu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie mają prawo korzystać osoby, które:
a) zawarty z Klubem Umowę Cztonkowską wykupując dowolny abonament miesięczny (zwane dalej „Cztonek Klubu”) i wykupiły cztonkostwo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
b) wykupity jednorazowy karnet uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych oferowanych w Klubie (wejście jednorazowe), tj. Klient,
c) posiadają karty: Benefit Systems, Fit Profit, Fit Sport i OK system. Klub zastrzega sobie prawo do zatożenia faktu, iż osoby posiadające wyżej wymienione karty zostaną zaznajomione z zatożeniami Regulaminu Klubu
przez firmy wydające karty, tj. Klient.
4. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z ustug Klubu będą przetwarzane i wykorzystywane przez Klub tylko i wytącznie w celach związanych z realizacją zawartych z Klubem umów. Dane osobowe będą
przechowywane w siedzibie Klubu, a na potrzeby wystawiania dokumentów księgowych również w formie elektronicznej w osobnej bazie danych, zabezpieczonej przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe nie
będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim. Klub zastrzega sobie możliwość przesytania Cztonkom Klubu zmian w ofercie Klubu, w tym wprowadzania nowych ustug, promocji, a także informacji o
zakończeniu wykupionego abonamentu.
li. CZŁONKOSTWO
1. Cztonek Klubu podlega prawom i obowiązkom zgodnie z rodzajem cztonkostwa wybranym w formularzu. Status Cztonka Klubu uzyskuje się po podpisaniu formularza aplikacyjnego (dalej „Formularz Aplikacyjny”)
oraz po dokonaniu należnych ptatności na rzecz Klubu.
2. Cztonek Klubu uprawia sport, bierze udziat w zajęciach oraz korzysta z wyposażenia i urządzeń w Klubie wytącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Klub ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione w Klubie
przez Cztonka na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
3. Podstawą nabycia Cztonkostwa w Klubie jest wykupienie dowolnego abonamentu. Warunki korzystania z ustug Klubu określa niniejszy Regulamin.
4. Optaty Cztonkowskie na rzecz Klubu obejmują:
a) ptatność jednorazowa (optata za kartę cztonkowską) ptatne w dniu wykupienia pierwszej opcji karnetowej ,
b) wybrana opcja karnetu ptatna miesięcznie z góry przez zdeklarowaną formę ptatności.. Cena nie uwzględnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Z tytutu Cztonkostwa wykupionego na świadczone przez Klub ustugi Cztonek Klubu zobowiązany jest do ponoszenia optat, zgodnie z zatączonym do Formularza Aplikacyjnego Cennikiem. Ptatność za ustugi
świadczone przez Klub, na podstawie wybranego rodzaju Cztonkostwa i obowiązującego cennika, nastąpi poprzez:
a) ptatność – w formie statego zlecenie przelewu bankowego, ptatności gotówką lub kartą ptatniczą w Recepcji Klubu.
b) ptatność z góry za cały wybrany okres cztonkostwa- w formie przelewu bankowego,
ptatności gotówkowej lub kartą ptatniczą w dacie podpisania Formularza Aplikacyjnego.
6. Umowa Cztonkostwa może zostać rozwiązana przez Klubem wypowiedzenia w następujących przypadkach:
a) rażącego naruszenia warunków Umowy przez Cztonka Klubu (w tym postanowień Regulaminu Klubu), a w szczególności nie regulowania terminowo optat cztonkowskich,
b) kontynuacja cztonkostwa może zaszkodzić reputacji Klubu, w szczególności z powodu zachowania niezgodnego z prawem lub zachowania niezgodnego z zasadami dobrego wspótżycia spotecznego,
c) stwierdzenia, że użytkownikiem Karty Cztonkowskiej nie jest osoba wskazana w Umowie Cztonkowskiej.
8. W czasie trwania Umowy Cztonkowskiej, Cztonek może ją rozwiązać bez okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy Klub rażąco narusza warunki Umowy i pomimo pisemnego wezwania zaniechania naruszeń, nie
naprawia tej sytuacji.
9. Umowa Cztonkowska może zostać rozwiązana wytącznie drogą pisemną: listem poleconym lub bezpośrednio w Klubie.
10. W razie powstania zalegtości w optatach cztonkowskich, Cztonek Klubu nie będzie uprawniony do korzystania z ustug Klubu do momentu uregulowania należnych optat.
11. W przypadku ztożenia rezygnacji z ustug Klubu przed wygaśnięciem Umowy Cztonkowskiej lub rozwiązania przez Klub Umowy Cztonkowskiej z winy Cztonka Klubu, Klub nie zwraca wcześniej uiszczonych Optat
Cztonkowskich. W przypadku ptatności ratalnych, Cztonek Klubu jest zobowiązany zaptacić Klubowi kwotę w wysokości 20% sktadek od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu wypowiedzenia
Umowy do końca zdeklarowanego okresu Cztonkostwa.
12. Abonamenty nie odnawiają się automatycznie. Czas trwania cztonkostwa jest doktadnie taki jak zawarty w Formularzu Aplikacyjnym i nie wymaga wypowiedzenia .
13. Klub uprawniony jest do podwyższenia optat cztonkowskich, pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Cztonka Klubu z jednomiesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej bądź na
stronie internetowej Klubu. Uprawnienie Klubu do dokonywania zmiany wysokości optat cztonkowskich nie dotyczy Cztonków Klubu, którzy dokonali ptatności z góry gotówką/kartą lub w formie przelewu bankowego
za cały okres Cztonkostwa lub skorzystali z akcji przed sprzedażowej (lub innej akcji promocyjnej) dostępnej w chwili podpisania Umowy Cztonkowskiej.
14. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Cztonkowskiej bez podawania przyczyn.
Ili. KARTA CZŁONKOWSKA
1. Dokumentem legitymującym Cztonkostwo i prawo do korzystania z ustug Klubu jest Karta Klubowa zwana dalej (,,Kartą Cztonkowską”). Karta Cztonkowska daje posiadaczowi prawo do korzystania z oferty Klubu
zgodnie z wybranym przez Cztonka Klubu rodzajem Cztonkostwa.
2. Karta Cztonkowska jest wydana w dniu wykupienia pierwszego abonamentu, na okres nieokreślony.
3. Cztonek Klubu zobowiązany jest okazać posiadaną Kartę Cztonkowską na każdą prośbę któregokolwiek pracownika Klubu.
4. Karta Cztonkowska ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim. Obstuga Klubu zastrzega sobie możliwość poproszenia o okazanie dowodu tożsamości w celu prawidtowej identyfikacji Cztonka
Klubu. W przypadku stwierdzenia przekazania Karty Cztonkowskiej innej osobie, Klub zastrzega sobie możliwość zatrzymania Karty uniemożliwiając tym samym osobie nieupoważnionej wejście na teren Klubu.
5. Cztonek Klubu jest zobowiązany do natychmiastowego zgtoszenia utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Cztonkowskiej w Recepcji Klubu. Wydanie nowej Karty Cztonkowskiej nastąpi po uiszczeniu optaty
administracyjnej.
6. Cztonek Klubu zobowiązany jest do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji. Pisma wystane pod wskazany przez Cztonka Klubu adres, a nie podjęte w
terminie lub zwrócone nadawcy uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
7. Cztonek Klubu może zrzec się Cztonkostwa na rzecz osoby trzeciej po uprzednim poinformowaniu Klubu i uzyskaniu zgody na przepisanie Cztonkostwa. Optata administracyjna z tytutu przepisania Cztonkostwa
wynosi 30 zt.
IV. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE
1. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu. Dni oraz godziny otwarcia Klubu oraz wszelkie zmiany w tym zakresie Klub ogtosi uprzednio w siedzibie Klubu oraz na
stronie internetowej w sposób umożliwiający Cztonkom Klubu, Klientom i Osobom zapoznanie się z nimi.
2. Aby skorzystać z ustug Klubu należy okazać w Recepcji Kartę Cztonkowską poświadczającą rodzaj posiadanego Cztonkostwa lub kartę: Benefit Systems, Fit Profit, Fit Sport, OK System. W przypadku wejść
jednorazowych należy poświadczyć tożsamość dowodem osobistym.
3. Cztonek Klubu/Klient/Osoba nie może korzystać z żadnych ustug sportowo/rekreacyjnych na terenie Klubu, jeżeli jest w stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby.
4. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do noszenia na terenie Klubu sportowej odzieży, zmiennego, krytego obuwia (niezależnie od pory roku), obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie
w pomieszczeniach takich jak tazienka, kabiny prysznicowe, sauny. Cztonek Klubu/Klient/Osoba powinien używać osobistego ręcznika na salach ćwiczeń sitowych i fitness.
5. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do przychodzenia na zajęcia grupowe i treningi personalne punktualnie.
6. Zabronione jest korzystanie z ustug Klubu przez Cztonków Klubu, Klientów i Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub uspokajających, narkotyków, środków mających wpływ na krążenie
krwi.
7. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających, narkotyków oraz innych zakazanych prawem substancji.
8. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych (w tym broni palnej), a także wszystkich innych przedmiotów, które mogtyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w
Klubie.
9. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z ustug Klubu.
10. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Cztonek Klubu/Klient/Osoba ponosi materialną
odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętów należących do Klubu z winy Cztonka Klubu.
11. Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją, regulacją sauny itp. uprawniony jest tylko pracownik Klubu.
12. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, udostępnionych na terenie
Klubu.
13. Cztonek Klubu/Klient/Osoba nie może przebywać w pomieszczeniach przeznaczonych dla personelu.
14. Zabrania się używania bez zgody pracownika Klubu jakichkolwiek urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, jak również wywieszania w pomieszczeniach Klubu plakatów, osobistych informacji oraz wykorzystywanie
Klubu i sprzętu Klubowego w celach komercyjnych bez zgody kierownictwa Klubu.
15. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i innych pomieszczeniach. Szafki w Klubie będą opróżniane w ciągu doby a ich zawartość będzie przechowywana przez 48 godzin
na koszt i ryzyko osoby, która pozostawita przedmioty w szafce. Rzeczy pozostawione na terenie Klubu i nie odebrane w określonym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie
rozdysponowane.
16. Przy wykonywaniu ćwiczeń z wolnymi ciężarami należy bezwzględnie stosować maty ochronne, zachowując jednocześnie odpowiedni dystans do innych osób przebywających na terenie Klubu.
17. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Cztonka Klubu/Klienta/Osoby wywotanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do
dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej oraz zaleceń trenera.
18. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć i filmów wykonanych na terenie Klubu, w tym również zdjęć i filmów utrwalających wizerunek Cztonka Klubu/Klienta/Osoby.
19. Klub lub jego część może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, prac konserwatorskich, zabiegów sanitarnych, itp. W przypadku planowanego zamknięcia Klubu,
Cztonkowie Klubu zostaną poinformowani o terminie podjęcia prac i ich zakończenia z kilkudniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie Umowa Cztonkowska i Karta Cztonkowska zostaną automatycznie przedtużone o
ilość dni w jakich Klub byt nieczynny.
20. Klub nie świadczy ustug w dni ustawowo wolne od pracy.
21. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
22. Osoby przebywające na terenie Klubu, które w sposób rażący naruszają postanowienia porządkowe będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do Cztonków Klubu niestosujących się do niniejszego
Regulaminu Klub może po jednokrotnym upomnieniu rozwiązać Umowę Cztonkowską ze skutkiem natychmiastowym.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każdy Cztonek Klubu/Klient/Osoba zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu. Przepisy dotyczące Cztonka Klubu stosuje
się odpowiednio do Klienta i Osoby.
2. Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu i/lub na stronie internetowej Klubu.
3. Klub nie zwraca gotówki za zaptacone karnety po podpisaniu Umowy Cztonkowskiej i dokonaniu ptatności oraz po rozpoczęciu korzystania z ustug
4. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.